1,3 млн. лв. за проекти в сектор „Рибарство и аквакултури“

Малко над 1,3 млн. лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ само по отворените мерки на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Бургас-Камено по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Това съобщи в ефира на Дарик Югоизток Неби Кехая, изпълнителен директор на сдружението .

Приемът стартира току –що  и дава шанс на местните производители и преработватели на аквакултури да подпомогнат бизнеса си чрез мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие, уточни той. И конкретизира:

Процедура BG14MFOP001-4.066, мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“

Тази процедура има за цел подпомагането на инвестиции в осъвременяване, модернизация и разширяване на съществуващи стопанства, както и увеличаване на асортимента на производството и енергийната ефективност.

Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на  27.12.2020 г.

Предвиденият бюджет по процедурата е 293 374,50 лева БФП

Минимален размер на финансовата помощ, предоставяна за конкретен проект:

9 779,15 лева

Максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за конкретен проект:

97 791,50 лева

Допустими кандидати, дейности и разходи са описани в Условията за кандидатстване. Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Процедура BG14MFOP001-4.065, мярка 5.4. “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ на МИРГ Бургас – Камено.

Тази мярка подпомага проекти не само на съществуващи, но и на стартиращи в преработката на аквакултури фирми. Насочена е към модернизация и оборудване на предприятията, както и на разработването и внедряването на нови продукти, процеси, услуги или технологии.

Предвиденият бюджет по процедурата е 293 374,5  лв. БФП

Минимален размер на финансовата помощ, предоставяна за конкретен проект:

19 558,30 лева

Максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за конкретен проект:

97 791,50  лева

Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на  27.12.2020 г.

Допустими кандидати, дейности и разходи са описани в Условията за кандидатстване. Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Процедура BG14MFOP001-4.062 , мярка 1.8  “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“

Тази мярка дава възможност за изграждане и осъвременяване на покрити лодкостоянки и корабни места за подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.

Предвиденият бюджет по процедурата е 782 332  лева БФП

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

29 337, 45 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

391 166  лева

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 27.11.2020 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 26.01.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Предвидените в проектите дейности и разходи по всички обявени мерки следва да бъдат осъществени на територията на МИРГ Бургас – Камено.

Как да кандидатствате?

Кандидатстването с проектно предложение по настоящите процедури се извършва изцяло по  електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр и подаването му заедно с изискуемите придружителни документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Повече информация можете да откриете на страниците www.eufunds.bg и www.flag-burgas.org .

Призоваваме всички заинтересовани да се запознаят добре с изискванията и да се свържат с МИРГ Бургас-Камено за безплатни консултации. Важно е да се кандидатства с качествено подготвени проекти, за да могат средствата да се оползотворят максимално, подчерта Неби Кехая.

МИРГ Бургас-Камено е сдружение, работещо в обществена полза и може да ви съдейства безвъзмездно във всяка стъпка от реализацията на вашата идея за развитие в сектор Рибарство и аквакултури, каза още той. 

Тази публикация е създадена в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на БФП по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. и финансиран от ЕФМДР на Европейския съюз.