150 години Българска академия на науките

Основана през 1869 г., Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България. В нея се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси.

По повод 150-годишнината на Българската академия на науките правителството отпуска 5 милиона лева за ремонт на сградите на Академията.

На гости са ни чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов, заместник председател на БАН и проф. Радостина Стоянова, зам. директор на Института по обща и неорганична химия при БАН.

Едно от най-важните неща е преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори. Това ще намали появата на киселинни дъждове.

Чуйте: