Дарик за природата

Предаването Дарик за природата е част от проекта "Натура 2000-нови хоризонти" LIFE17 GIE/BG/000371, представлява партньорство между "Зелени Балкани", Дарик радио, dnevnik.bg, "Капитал" и "Хоби тв"

Целта на проекта е промяна на обществената информираност за  Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Избрани  10  лесно разпознаваеми видове от Директивата за местообитанията и птиците на Европейския съюз- белоглавият и брадатия лешояд, ловния сокол, белошипата ветрушка, делфините, прилепите, малкия корморан, гривестата рибарка, червеногушата гъска и царския орел. Всички тези видове са с много високо природозащитно значение, но по една или друга причина „страдат“ от ниската обществена информираност за тяхната значимост, или поради насадени предразсъдъци, пораждащи негативно отношение. Липсата на информация е и причината често хората да имат негативно отношение към един от най-важните и успешни инструменти, чрез които се гарантира опазването на природа в ЕС – мрежата НАТУРА 2000.

Екипът на проекта споделя, че опазването на природата не само не е в противоречие с развитието на бизнеса, туризма, но напротив е предпоставка за икономическо развитие и повишаване на стандарта на отделните граждани.

Проектът включва разработването и излъчването на научно-популярни филми и видео-анонси, радио-клипове за целевите видове, радио-предавания по важни природозащитни теми, интернет семинари, насочени към бизнеса, срещи по „горещи природозащитни теми“ с местни заинтересовани и отговорни институции, работа с журналистите и млади хора, участие  и организиране на публични събития, редица информационни издания.


 

Списък с аудио