МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана” - успешен старт и амбициозна програма

На пресконференция, състояла се на 27 декември 2018 година в залата на МИГ – Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” бяха представени реализираните до момента и предстоящи дейности.

Участие взеха: кметовете на двете общини – инж. Мирослав Семов, който е председател на Управителния съвет на сдружението, Дончо Захариев – кмет на Трявна, Манол Манолов – заместник-председател на МИГ-а и Десислава Заевска – изпълнителен директор.

От думите на председателя на УС Мирослав Семов стана ясно, че вече са подадени 16 проекта към трите отворени мерки.

„Тази публикация е изготвена във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони".