Несебър инициира среща по проекта за исторически портал

Проведе се първата работна среща по проект „Черноморски археологически, исторически и културен портал“, №BSB 867, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Съобразявайки се с изискванията на здравните власти и извънредната епидемична обстановка в национален и световен мащаб, срещата бе реализирана онлайн. Предвидената в рамките на проекта пресконференция, която трябваше да отбележи началото на изпълнението на проектните дейности, бе отложена за по-късен етап предвид наложените ограничения.

       Партньорите по проекта, Музеят за национална история и археология в гр. Констанца и Националният исторически музей на Република Молдова представиха по време на срещата ролята си в проекта, както и своя опит, свързан с изпълнението на проекти с европейско финансиране.

       Съвместният проект, в който Община Несебър е водещ бенефициент, стартира в началото на месец юни след подписването на Договора за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Програмата - Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Република Румъния. Общата стойност на проекта е 566 400 евро като бюджетът на Община Несебър е 369 080 евро.

       Основната цел на проекта, с продължителност 24 месеца, е популяризиране на културните ценности в региона на Черноморския басейн. Уеб порталът, предвиден да се създаде, ще представя 3D модели на малки археологически обекти, на сгради, паметници и разкопки. Порталът ще включва и интегрирана библиотечна система, цифровизирана колекция на стари карти и WEB базирани GIS за георефериране на представените обекти. За целите на проекта е предвидено закупуването на специално оборудван автомобил и нова техника.

       Реализирането на проектните дейности е насочено към туристическия сектор и всички, които търсейки поредното място за почивка ще отворят платформата, за да се запознаят с региона, с неговата богата и неповторима култура и история.

       На срещата бяха обсъдени подробности относно изпълнението на конкретни проектни дейности и свързаните с тях рискове, проследи се линейният график, набелязани бяха следващите стъпки и задължения. Всеки от партньорите изрази своята готовност активно да работи за успешното реализиране на проекта и постигането на набелязаните резултати, тясно обвързани с приоритетна ос 1.1. на Програмата „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“ в Черноморския регион.